Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Nya inmätningar av spårfordon

Trafikverket har finansierat omfattande nya mätningar på samtliga betydande spårfordonstyper i trafik på det statliga järnvägsnätet.

Samtliga mätresultat går att ladda ned från denna hemsida på nedanstående länk:

Databas med tågmätningar 2018-2021

Mätningarna genomfördes av Tomas Jerson, WSP Akustik, som också ansvarade för de inmätningar som låg till grund för källdata i revisionen 1996 av den Nordiska metoden för spårburet buller. Mätningarna har utförts enligt standarden SS ISO 3095, dvs på ett avstånd av 7,5 m från spårmitt. Mätningarna utfördes i tre mätserier. Mätserie 1 omfattade främst passagerartåg, även om en del godstågspassager inkluderades. Mätserie 2 omfattade kompletterande mätningar av passagerartåg samt ett stort antal godståg, både eldrivna och dieseldrivna. Mätserie 3 omfattar effekter på buller från olika delar av infrastrukturen. Mätserie 3 har delats i tre delar, där den första delen omfattar mätningar av buller vid ett fåtal tågbroar av olika typ, där den andra delen omfattar buller från passage genom spårväxlar och där den tredje delen omfattar kurvskrik från snäva kurvor. Syftet med de mätningarna var inte att ta fram indata för beräkning utan att jämföra mätresultaten med det schablonpåslag för utstålat buller från broar som ingår i CNOSSOS-EU.

Mätrapporterna för respektive mätserie kan laddas ner här:

Rapport för Mätserie 1

Rapport för Mätserie 2

Rapport för Mätserie 2b - Mätningar av lokdragna persontåg

Rapport för Mätserie 2c - Mätningar av nyrenoverade X2-tåg

Rapport för Mätserie 2d - Mätningar av godståg med kompositblockbroms och skivbroms

Rapport för Mätserie 3a

Rapport för Mätserie 3b

Rapport för Mätserie 3c

Sammanlagd analysapport för Mätserie 3

Rapport om nya indata till CNOSSOS-EU

Svenska indata för beräkning av buller från spårburen trafik enligt EU Direktiv 2015/966 (Cnossos-EU)

Granskningsrapport av nya indata

XML-filer med formatterade indata

XML spårfordon v2 2021-05-27

XML infrastruktur v2 2021-05-27

CSV-filer med formatterade indata

CSV spårfordon v2 2021-05-27

CSV infrastruktur v2 2021-05-27

Jämförelse mellan Nordisk metod 1996 och CNOSSOS-EU

Med hjälp av detta beräkningshjälpmedel kan man undersöka skillnaden mellan beräkningar med den Nordiska metoden för spårburet buller reviderad 1996 och CNOSSOS-EU med de uppdaterade indata som publiceras ovan.

Beräkningshjälpmedel CNOSSOS-EU vs Nordisk metod 1996

Jämförelse mellan Nordisk metod 1996 och CNOSSOS-EU för spårvagnar och tunnelbana

Nya indata har ännu inte tagits fram för lätta spårfordon (exempelvis spårvagnar och tunnelbanetåg). I Cnossos-EU finns standardvärden för sådana fordon, och med följande beräkningshjälpmedel kan man beräkna hur stor skillnad det blir gentemot beräkningar med den Nordiska metoden reviderad 1996.

Beräkningshjälpmedel spårvagnar och tunnelbanetåg