Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Användning av Nord2000 i Sverige

Status Nord2000 – Inventering av Nord2000 relativt svenska behov
Rapporten innehåller en genomgång av historik och nuvarande status för Nord2000. Nu gällande rapporter, svenska källdata, samt tillgängliga mjukvaror redovisas. Svenska utvecklingsbehov diskuteras, med särskilt fokus på vad som återstår att göra innan en bastillämpning av Nord2000 kan börja användas för vanliga svenska bullerutredningar. Med bastillämpning avses här att Nord2000 används med nuvarande källmodeller för väg- och spårtrafik, samt med oförändrade riktvärden och därtill hörande förutsättningar.

Dokument:

Status Nord2000 - Inventering av Nord2000 relativt svenska behov