Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Användning av Nord2000 i Sverige

Status Nord2000 – Inventering av Nord2000 relativt svenska behov

Rapporten innehåller en genomgång av historik och nuvarande status för Nord2000. Nu gällande rapporter, svenska källdata, samt tillgängliga mjukvaror redovisas. Svenska utvecklingsbehov diskuteras, med särskilt fokus på vad som återstår.

Status Nord2000 - Inventering av Nord2000 relativt svenska behov

Jämförande beräkningar av vägtrafikbuller och beräkning av maximal nivå

En del av underlaget som togs fram under arbetet med Cnossos-EU innehåller många jämförelser med Nord2000 och är därför aktuellt som underlag för sådana beräkningar. Användarhandledningen för beräkningar med Nord2000 refererar flitigt till de tre rapporter som kan laddas ner här nedan.

Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS-EU

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 1

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 2

Beräkning av maxnivå från vägtrafik med Nord2000

I Nord2000 används i huvudsak tre fordonskategorier mot de två som ingår i Nord96. Nya mätningar har genomförts av standardavvikelser hos ljudeffektnivåerna för de tre fordonskategorierna som underlag för beräkning av maxnivå.

Underlag för beräkning av maxnivå från vägtrafik med Nord2000

Inventering av underlag för markimpedans

I Nord2000 används markens akustiska impedans som indata och nedanstående rapport presenterar en förstudie av möjligheterna att, som ett alternativ till nuvarande metoder, bestämma markimpedans utifrån så kallade marktäckedata.

Inventering av underlag för markimpedans

Rapporten kommer att följas upp med ett projekt som ger förslag på hur en specifik dataprodukt för markimpedans skulle kunna tas fram. Produkten är tänkt att användas av exempelvis akustikkonsulter vid beräkningar med Nord2000.

Underlag för vägytekorrektioner

I Nord2000 ingår bulleremissionskoefficienter för vägfordon som förutsätter en specifik referensvägyta. För att erhålla korrekta emissionsnivåer för svenska förhållanden bör effekten av den för beräkningen gällande vägytan hanteras med en vägytekorrektion. Ett specialfall är förekomsten av porös beläggning som har goda bullerreducerande egenskaper men vars bullerreduktion avtar över tid. Dessutom innebär en porös beläggning en påverkan på ljudutbredningen genom sin utbredningsimpedans. Nedanstående rapporter beskriver metoder och underlag för hur olika typer av vägbeläggningar kan hanteras i beräkningar med Nord2000.

Korrektioner för vägbeläggningar i Nord2000

Hantering av porösa beläggningar i Nord2000

Två felaktigheter i de officiella testfallen för vägtrafikbuller

Två fel i de officiella testfallen för vägtrafikbuller har identifierats och redogörs för i nedanstående PM. Texten är skriven på engelska för att göra den tillgänglig för icke svenskspråkiga mjukvaruutvecklare.

Comment on two errors in the Nord2000 test cases for road traffic

Uppdaterade tågindata till Nord2000

Trafikverket har finansierat mätningar av spårfordon i trafik på det statliga järnvägsnätet. Nya underlag för beräkningar av spårbuller med Nord2000 finns under fliken Spårbuller