Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

FAQ

Här samlar vi frågor som dykt upp från flera håll eller som är av stor vikt för beräkningar med Nord2000 i Sverige.

1. Kommer referensvädret för spårtrafik att ändras?

I tidigare publicerade Nord2000-rapporter föreslås väderparametrar som kan användas för att simulera vädret i Nord96 spår. Det är dessa värden som återges under avsnitt 2 i användarhandledningen. För närvarande pågår en fördjupad utredning om detta inom Kunskapscentrum om buller och under 2024 kan referensvädret för spårtrafik komma att justeras, vilket omnämns med fotnot nr 2 i användarhandledningen. Ifall en ändring kommer till stånd kan det resultera i andra ljudnivåer än med nuvarande referensväder.

2. Fastighetskartan innehåller inte längre markslag, så hur ska jag då kunna använda användarhandledningens tabell 2 för att översätta från markslag till markimpedans?

Tabell 2 i användarhandledningen, med översättning från markslag till markimpedans, togs fram i samband med förberedande arbeten inför att CNOSSOS-EU skulle börja användas för de strategiska bullerkartläggningarna, och tabellen bygger i sin tur på tidigare arbeten. Sedan dess har Lantmäteriet gjort förändringar av fastighetskartan och markslag ingår numera i produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor. Den nya produkten innehåller i allt väsentligt samma markslag som fastighetskartan tidigare gjorde, men där finns några mindre skillnader.
Kunskapscentrum om buller kommer under 2024 att genomföra en utredning om hur en specifik markimpedansprodukt skulle kunna tas fram, och i samband med det arbetet kommer Tabell 2 att uppdateras så att den stämmer med Lantmäteriets nuvarande produkter.