Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Nya inmätningar av spårfordon

Trafikverket har finansierat omfattande nya mätningar på samtliga betydande spårfordonstyper i trafik på det statliga järnvägsnätet.

Samtliga mätresultat går att ladda ned från denna hemsida på nedanstående länk:

Databas med tågmätningar 2018-2021

Mätningarna genomfördes av Tomas Jerson, WSP Akustik, som också ansvarade för de inmätningar som låg till grund för källdata i revisionen 1996 av den Nordiska metoden för spårburet buller. Mätningarna har utförts enligt standarden SS ISO 3095, dvs på ett avstånd av 7,5 m från spårmitt. Mätningarna utfördes i tre mätserier. Mätserie 1 omfattade främst passagerartåg, även om en del godstågspassager inkluderades. Mätserie 2 omfattade kompletterande mätningar av passagerartåg samt ett stort antal godståg, både eldrivna och dieseldrivna. Mätserie 2 kompletterades i olika omgångar för att inkludera ett större underlag av vissa tågtyper och dessa kompletterande mätningar redovisas i separata rapporter nedan.
Det genomfördes också en Mätserie 3 vilken omfattar effekter på buller från olika delar av infrastrukturen för jämförelse med schablonvärden i Cnossos-EU och är därför inte ett underlag för beräkning med Nord2000.

Mätrapporterna för respektive mätserie kan laddas ner här:

Rapport för Mätserie 1

Rapport för Mätserie 2

Rapport för Mätserie 2B - Mätningar av lokdragna persontåg

Rapport för Mätserie 2C - Mätningar av nyrenoverade X2-tåg

Rapport för Mätserie 2D - Mätningar av godståg med kompositblockbroms och skivbroms

Uppdaterade tågindata till Nord2000

Ovanstående inmätningar av spårfordon i trafik längs det statliga spårnätet utgör underlag för nya emissionskoefficienter för Nord2000. Koefficienterna finns redovisade i nedanstående rapport och kan även importeras från den länkade CSV-filen.

Svenska emissionsdata för beräkning av buller från spårburen trafik med hjälp av Nord2000

CSV-fil med a- och b-koefficienterna från rapportens tabell 3

Spårkorrektion för Nord2000 och Nord96

I samband med att nya emissionsdata togs fram för Nord2000 skapades en korrektion för varje mätplats utifrån den uppmätta ytråheten på rälen. Nedanstående PM beskriver en förenklad metod för att beräkna motsvarande korrektion baserad på uppmätt ytråhet som går att använda för beräkningar med den Nordiska metoden reviderad 1996 och med Nord2000.

Ytråhetsbaserad spårkorrektion för beräkning av buller från spårburen trafik

Nya indata för Nord96

I samband med att nya emissionsdata togs fram för Nord2000 togs också kompletterande emissionsdata fram för Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, för de två tågtyper som sedan tidigare saknade emissionskoefficienter. Indata presenteras i tabellform i nedanstående dockument.

Nya indata för X74 och ER1 till Nord96