Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Uppdatering 2023-01-11: Status för Nord2000 i Sverige

Kunskapscentrum om Buller avslutade sin startfas i och med leverans av underlag och anvisningar för kartläggning med Cnossos-EU samt indata för spårtrafik för densamma.
Uppdragsgivande myndigheter förlängde i slutet av 2021 uppdraget om Kunskapscentrum om Buller till och med minst 2023. I den uppdaterade uppdragsbeskrivningen ingår att skapa förutsättningarn för att kunna rekommendera Nord 2000 som beräkningsmodell för svenska förhållanden. Ett första resultat från förlängningen av uppdrag är en inventering av beräkningsmetoden Nord2000:s status.

Uppdatering 2022-05-09: Anvisningar version 1.0

Nu går det att ladda ned version 1.0 av anvisningarna för CNOSSOS-EU. En ändringslogg finns i bilaga 5.

Uppdatering 2022-05-09: Underlagsrapporter

De rapporter som ligger till grund för anvisningar och indata för beräkning med CNOSSOS-EU finns nu tillgängliga för nedladdning från denna sida.

Kunskapscentrum om Buller

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning.

Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som drivs som ett projekt av VTI till minst år 2022. Ambitionen var att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.

Uppdraget

Uppdraget inom Kunskapscentrum om buller består i att:

Det ingår även i uppdraget att vara internationellt expertstöd för berörda myndigheter vid samverkan om mät- eller beräkningsmetoder för buller.

Ett nordiskt samarbete där gemensamma nordiska intressen och förutsättningar har diskuterat med flera parter och målet är att undersöka möjligheterna för gemensam anpassning av Cnossos-EU till nordiska förhållanden.

Uppdraget innebar att till år 2021 tillse att förutsättningarna fanns för att i huvudsak använda Cnossos-EU för vägar, spår och industrier vilka har högst prioritet. Motorbanor, skjutbanor och vindkraft bestämdes ha lägre prioritet i en första fas.

Verksamheten inom Kunskapscentrum för buller vid VTI bedrivs av forskare inom VTI så väl som personer utanför VTI och i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna.  

 

*) Buller ska kartläggas i alla större kommuner (> 100 000 invånare) och vid större vägar, järnvägar och flygplatser enligt förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv.