Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

UTKAST: Kompletterande anvisningar för strategisk kartläggning med CNOSSOS-EU

Strategisk kartläggning
Kunskapscentrum om Buller har tagit fram ett utkast till anvisningar för strategisk kartläggning av väg- och spårtrafikbuller med CNOSSOS-EU. Texten är ett tillägg till de äldre kartläggningsanvisningarna i SP Rapport 2010:77.

I slutet av december 2020 beslutade EU-kommissionen om korrektioner som skall införas i CNOSSOS-EU (BILAGA till kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG i fråga om gemensamma bedömningsmetoder för buller). Anvisningarna tar hänsyn till dessa korrigeringar och innehåller bl.a. emissionsdata för svenska vägfordon som ska användas tillsammans med de vägemissioner som publicerades 2020 i den korrigerade versionen av CNOSSOS-EU. Anvisningarna innehåller också hänvisningar till källdata för tågtrafik som skall användas för beräkning med CNOSSOS-EU. Själva datat är också tillgänglig för nedladdning under fliken "Spårbuller".

Något som inte är specifikt inkluderat i anvisningarna, men som är en bra praxis att följa är att kommuner har med sin GIS-kompetens i den grupp som arbetar med beställning av kartläggningen, och är beredda att ge tid och resurser till kommunens GIS-handläggare för att ta fram underlag som utförarna behöver för att kunna genomföra kartläggningen, utöver aktuellt trafikdata.

Inhemsk kartläggning
De kompletterande anvisningarna är begränsade till strategisk kartläggning, men det är synnerligen kostnadseffektivt att utvidga kartläggningen och samtidigt beräkna med svenska mått och metoder. Som vanligt används då Naturvårdsverkets beräkningsmetoder för buller från vägtrafik (rapport 4653) och spårtrafik (rapport 4935) för att bestämma LAeq24h och LAFmax (LAFmax6e för vägtrafik). Fasadnivåer brukar beräknas per våningsplan och bullerkonturer på 2 m över mark.

Dokument:

Anvisningar för kartläggning av buller (SP Rapport 2010:77)

Utkast till kompletterande anvisningar för Cnossos-EU, uppdaterad 2021-10-13