Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Underlagsrapporter

Här presenteras underlagsrapporter som har tagits fram under arbetet med att uppdatera anvisningarna och indata för beräkningar med CNOSSOS-EU

Beräkning av maximal nivå

Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS-EU

I uppdraget för Kunskapscentrum om Buller ingick att undersöka om CNOSSOS-EU skulle vara lämplig att använda för all bullerkartläggning, och inte bara den som ingår i det europeiska bullerdirektivet. En förutsättning skulle i så fall vara att utveckla en metod för att beräkna maxmialnivå med CNOSSOS-EU, eftersom det är ett av de mått som används för de svenska rikvärdena. Ovanstående rapport är resultatet av den undersökning av förutsättningar för beräkning av maximalnivå som genomförts av Kunskapscentrum om Buller.

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 1

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 2

Utöver att undersöka förutsättningarna för beräkningar av maximalnivå genomfördes ett omfattande arbete med att jämföra CNOSSOS-EU med dels Nord 96, vilket är den metod som används för inhemska bullerberäkningar idag, dels Nord 2000 som är en noggrannare beräkningsmetod än Nord 96 och som för närvarande används i Sverige för vissa speciella tillämpningar, så som utvärdering av buller från höghastighetståg och vindkraftverk. Resultatet redovisas i två delrapporter, där första delen utgör en genomgång av vilka nya parametrar och indata som krävs för att göra beräkningar med CNOSSOS-EU respektive Nord2000 jämfört med Nord 96. I del 2 analyseras metodernas onoggrannheter, och resultaten från ett stort antal beräkningar med de tre metoderna jämförs för att belysa hur stora skillnader som kan förväntas. Metodernas för- och nackdelar vid inhemska bullerberäkningar vägs mot varandra, och rapporten avslutas med slutsatser och en rekommendation om framtida metod för inhemska beräkningar.