Kunskapscentrum om Buller

Länk åter till Kunskapscentrums spårbullersida

Jämförande beräkningar med Cnossos-EU och Nordisk metod 1996 för lätta fordon (spårvagn och tunnelbana)

Med detta beräkningshjälpmedel kan man beräkna hur mycket ett en spårvagns eller tunnelbanetågs bidrag till den beräknade A-vägda ljudtrycksnivån skiljer från standardfordonet i Cnossos-EU om man har indataparametrarna a och b för den Nordiska metoden reviderad 1996. I Cnossos-EU anger man följande noggrannhetskrav för indata:
Alla ingångsvärden som påverkar en källas emissionsnivå ska bestämmas med en minsta noggrannhet motsvarande osäkerheten ±2 dB(A) i källans emissionsnivå (övriga parametrar konstanta).

Fordon indata
Nord96 indata


Frekvensab
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz

Beräknad skillnad Cnossos-EU - Nord 96:
0.0

Beräkningen är en jämförelse mellan den Nordiska metoden reviderad 1996 och en beräkning med standarfordonet för spårvagnar och tunnelbanetåg i Cnossos-EU (reviderad 2020). Ytråheten på rälen är satt till SE_4 (normalt underhållen jämn). Mottagarhöjden är 4 meter över mark, och beräkningen är för ett avstånd från spårmitt på 25 meter med akustiskt hård mark. Positivt beräkningsresultat indikerar att Cnossos-EU beräknar en högre A-vägd ljudtrycksnivå än den Nordiska metoden.