Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Uppdatering 2023-05-10: Uppdaterat utkast till användarhandledning

Vi har lagt till en bilaga om buller från elfordon, flyttat fram avsnittet om referensväder och gjort några smärre justeringar av texten.

Uppdatering 2023-05-05: Videoinspelningarna från seminariet finns nu tillgängliga

Seminariet om beräkningar med Nord2000 gick av stapeln 2023-05-02 och videoinspelningen från seminariet finns nu tillgänglig för att strömma eller ladda ner.

Uppdatering 2023-05-02: Utkast till användarhandledning för beräkningar med Nord2000

Inför seminariet om beräkningar med Nord2000 gjordes ett utkast till användarhandledningen för beräkning med Nord2000 för svenskt bruk tillgänglig för deltagarna och kan laddas ner via ovanstående länk. Kommentarer på innehållet morttages tacksamt.

Uppdatering 2023-04-16: Seminarium om trafikbullerberäkning med Nord2000 i Sverige

Välkommen till ett seminarium om beräkning av trafikbuller med Nord2000 för svenskt bruk. Tid/datum: tisdagen den 2:e maj kl 10:00 – 15:30. Plats: VTI:s lokaler i Göteborg, samt via Teams. Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Information om seminariet kan man ladda ner här

Uppdatering 2023-01-11: Status för Nord2000 i Sverige

Kunskapscentrum om Buller avslutade sin startfas i och med leverans av underlag och anvisningar för kartläggning med Cnossos-EU samt indata för spårtrafik för densamma.
Uppdragsgivande myndigheter förlängde i slutet av 2021 uppdraget om Kunskapscentrum om Buller till och med minst 2023. I den uppdaterade uppdragsbeskrivningen ingår att skapa förutsättningar för att kunna rekommendera Nord 2000 som beräkningsmodell för svenska förhållanden. Ett första resultat från förlängningen av uppdrag är en inventering av beräkningsmetoden Nord2000:s status.


KUNSKAPSCENTRUM OM BULLER


I "Överenskommelse om Kunskapscentrum om buller mellan Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen" daterad 2021-12-17, ärendenummer NV-07588-16, står angivet:

Ovanstående myndigheter avser enligt en förlängning av överenskommelsen med VTI att fortsätta driva Kunskapscentrum om buller som ska utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus samt på annat sätt stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller. Detta vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och till dem anknytande regelverk.Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som kommer att drivas som ett projekt av Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) under perioden 2021-12-02 och tills vidare.

I tillhörande uppdragsbeskrivning anges att syftet med överenskommelsen är att Kunskapscentrum om Buller skall ta fram underlag för att myndigheter skall kunna rekommendera Nord2000 som beräkningsmodell för svenska förhållanden.

Verksamheten inom Kunskapscentrum för buller vid VTI bedrivs av forskare inom VTI så väl som personer utanför VTI och i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna.

Kunskapscentrum om Buller:s ursprungliga uppdrag

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen gav 2017 VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget bestod i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning.

Startfasen för Kunskapscentrum om Buller löpte 2018-2021. Ambitionen var att det därefter skulle drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.

Det ursprungliga uppdraget för Kunskapscentrum formulerades som att: