Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Uppdatering 2021-06-08: Uppdaterade anvisningar för CNOSSOS-EU

- korrektion för snötäckta sjöar gäller enbart Norrland, avsnitt 2
- justerade hastighetsintervall i Tabell 4
- uppdaterade emissionskorrektioner för vägtrafik, avsnitt 4.4
- äldre emissionskorrektioner för vägtrafik flyttade till bilaga 4
- korrektion för dubbdäck är frivillig, avsnitt 4.5.3
- uppdaterad vägledning för järnvägstrafik, avsnitt 5
- kommentar om när den reviderade versionen av CNOSSOS-EU måste börja användas, avsnitt Övrigt

Kunskapscentrum om Buller

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning.

Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som drivs som ett projekt av VTI till minst år 2020. Ambitionen är att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.

Uppdraget

Uppdraget inom Kunskapscentrum om buller består i att:

Det ingår även i uppdraget att vara internationellt expertstöd för berörda myndigheter vid samverkan om mät- eller beräkningsmetoder för buller.

Ett nordiskt samarbete där gemensamma nordiska intressen och förutsättningar har diskuterat med flera parter och målet är att undersöka möjligheterna för gemensam anpassning av Cnossos-EU till nordiska förhållanden.

Till år 2021 ska förutsättningarna finnas för att i huvudsak använda Cnossos-EU för vägar, spår och industrier vilka har högst prioritet. Motorbanor, skjutbanor och vindkraft har lägre prioritet i en första fas.

Verksamheten inom Kunskapscentrum för buller vid VTI bedrivs av forskare inom VTI så väl som personer utanför VTI och i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna.  

 

*) Buller ska kartläggas i alla större kommuner (> 100 000 invånare) och vid större vägar, järnvägar och flygplatser enligt förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv.